از دست رفتن عزیزان برای همه ما موضوعی دردناک است. اما هیچ چیز بدتر از مرگ فرزند برای مادر در دنیا وجود ندارد. شاید برایتان جالب باشد که با استفاده از فناوریهای نوین امکان دیدار مجدد عزیزان از دست رفته تان فراهم می شود. تجدید...