هنگامی که تصاویر به صورت سلسله وار پشت سر هم قرار می گیرند، به نوعی متحرک به نظر می رسند و می توانند موضوعی را در قالب یک داستان به نمایش بگذارند. امروزه با توجه به محبوبیت ویدیوها در میان کاربران ، تمایل به ساخت...