شرکت های ساختمانی فعال در حوزه های  معماری , طراحی و مشاوره که عموما“ در طراحی انواع سازه های مختلف فعالیت می کنند زین پس قادر خواهند بود با تهیه اپلیکیشن واقعیت افزوده پروژه های خود , امکانی را فراهم سازند تا مخاطب , سفارش...