بازی نبرد زیرزمینی (1394)

NZ

بازی رایانه ای نبرد خیبر (1388 ~ 1389)

SC05

بازی رایانه ای حج مجازی (1391 ~ 1389)

VH000

بازی انتخابات مجازی (1386)

VE03

بازی کشاورز نمونه (1384)

VF06

کارآگاه دایی 1 (1385)

KD02

بازی رایانه ای زنگ نجات (1392~1391)

J1

بازی برره سرزمین گمشده (1386~1385)

BA01

بازی سرزمین آژمان (1391~1389)

IMG4

بازی شهرداز موفق (1384)

CM1

کارآگاه دایی 2 (1385)

TC06